D}ӏ;D}ӏ<D}ӏ=D}ӏtD}ӏuD}ӏvD}ӏwD}ӏxD}ӏyD}ӏzD}ӏ{D}ӏ|D}ӏ}D}ӝ5D}ӝ6D}ӝ7D}ӝ8D}ӝ9D}ӝ:D}ӝ;