D?۟uD?۟vD?۟wD?۟xD?۟yD?۟{D?۟}D?ۭ6D?ۭ7D?ۭ9D?ۭ:D?ۭ;D?ۭ<D?ۭ=D?ۭtD?ۭvD?ۭwD?ۭxD?ۭzD?ۭ{